Regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru
i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży

 

I. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Centrum Rezerwacji MyWay (zwane też w treściach serwisu Centrum Rezerwacji) – zespół konsultantów Operatora świadczący usługę doradztwa w zakresie wyboru i dokonywania czynności formalnych związanych z rezerwacją usług Dostawców. Dane kontaktowe do Centrum Rezerwacji MyWay: 42 683 95 03
 2. Dostawca – podmiot trzeci świadczący wybraną w procesie wyszukania usługę.
 3. Godziny Pracy Centrum Rezerwacji MyWay – Czas w którym konsultanci Centrum Rezerwacji MyWay świadczą usługę doradztwa w zakresie wyboru i formalności związanych z rezerwacją usług Dostawców. Konsultanci są dostępni do dyspozycji Użytkowników: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, w sobotę od 9:00 do 14:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny odnoszą się do czasu obowiązującego w Polsce.
 4. IATA – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association = IATA) – światowa organizacja handlowa z siedzibą w Montrealu i Genewie (Szwajcaria) skupiająca przewoźników lotniczych. Celem IATA jest ustalanie ogólnych norm obowiązujących w cywilnym transporcie lotniczym, opracowywanie i rozwój infrastruktury, produktów i programów umożliwiających towarzystwom lotniczym oraz agentom IATA świadczenie usług o najwyższej jakości.
 5. Kod Linii IATA – dwuznakowy kod alfanumeryczny przypisany przez IATA poszczególnym liniom lotniczym (ang. Airline Designator Code).
 6. Operator – przedsiębiorca wskazany w pkt II.1 Regulaminu, obsługujący Serwis Internetowy i wystawiający dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Serwisu Internetowego i doradztwie - obsługiwaniu zapytań o rezerwację usług przekazywanych Dostawcom za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
My Way by Rainbow Tours sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź
telefony: 42 683 95 03
email: myway@r.pl

 
 1. Pakiet Dynamiczny – Zamówienie rezerwacji usług różnych Dostawców zawierające kilka propozycji elementów podróży takich jak przelot, hotel. Wszystkie usługi sprzedawane są na odrębnych zasadach i warunkach określonych przez każdego z Dostawców. System Rezerwacji oferuje wyłącznie funkcjonalność jednoczesnego wyszukania różnych usług o zadanych parametrach w zewnętrznych systemach rezerwacyjnych. Wykonawcami usług: przelot, hotel są poszczególni Dostawcy.
 2. Płatność Online - płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie Rezerwacji w procesie składania Zamówienia, na bieżąco (w trakcie trwania połączenia). Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacji.
 3. Podróżny – osoba korzystająca z usługi Dostawcy na podstawie dokumentu uprawniającego do skorzystania z usługi wystawionego przez Operatora. Dane Podróżnych określa Użytkownik w Zamówieniu.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacji lub zakupie elementów podróży.
 5. Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą, w celu rozszerzenia funkcjonalności, stron internetowych udostępnionych pod adresem myway.r.pl. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Plików Cookies.
 6. System Rezerwacji – internetowy system wyszukiwania: połączeń lotniczych, miejsc noclegowych; udostępniony Użytkownikowi w Serwisie Internetowym umożliwiający wyszukanie usług Dostawców o zadanych parametrach i w żądanych terminach oraz ustalenie ich kosztu w momencie wykonania wyszukania. Głównym zadaniem Systemu Rezerwacji jest umożliwienie Użytkownikowi porównania propozycji usług pochodzących od wielu różnych Dostawców. System Rezerwacji w celu wyświetlenia Użytkownikowi propozycji usług wysyła zapytanie do globalnych systemów rezerwacyjnych Dostawców, które obsługują rezerwację tych samych usług dla wielu odbiorców na świecie jednocześnie. W każdej chwili może się zdarzyć, że propozycja wyświetlona Użytkownikowi została właśnie sprzedana innemu odbiorcy. Dla wygody Użytkownika System Rezerwacji może w takiej sytuacji przedstawić inną propozycję, prosząc Użytkownika o akceptację zmiany ceny. Użytkownik za pomocą Systemu Rezerwacji może również: przesłać zgłoszenie do Centrum Rezerwacji MyWay, przesłać zapytanie o rezerwację wyszukanych usług zewnętrznych Dostawców.  
 7. Termin Wykupu – ostateczny termin (data i godzina), do którego można wystawić dokument potwierdzający prawo do skorzystania z usługi Dostawcy.
 8. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp do Serwisu Internetowego.
 9. Voucher – dokument elektroniczny uprawniający do skorzystania z usługi Dostawcy, przesyłany do Użytkownika drogą elektroniczną. Voucher jest dokumentem, który należy okazać Dostawcy. Voucher wskazuje czy usługa nim objęta została już opłacona, czy należy ją opłacić w miejscu wykonywania usługi. Jeżeli opłata lub jej część jest należna w miejscu wykonywania usługi, Voucher jest dokumentem uprawniającym do skorzystania z usługi Dostawcy pod warunkiem dokonania ostatecznego rozliczenia z Dostawcą w miejscu wykonywania usługi.
 10. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do rezerwacji usług Dostawców, przesłany przez Użytkownika do Operatora za pośrednictwem Systemu Rezerwacji.
 11. Zapłata – opłata za wszystkie usługi wskazane w Zamówieniu i zestawione w Zgłoszeniu.
 12. Zasady i Warunki Uczestnictwa – indywidualnie określone przez Dostawcę zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych, dostępne bezpośrednio u poszczególnych Dostawców.
 13. Zgłoszenie – posiadająca unikalny numer, sprawa tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie Zamówienia.  
   

II. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu Internetowego jest My Way by Rainbow Tours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261006 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7251927175, REGON 10021735700000.
 2. Operator jest wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Województwa Łódzkiego pod numerem 376.
 3. Operator jest agentem lub pośrednikiem podmiotów świadczących usługi noclegowe, przelotu i usługi organizacji podróży w postaci pakietów usług turystycznych (Pakietów Touroperatorów).
 4. Operator współpracuje z agentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego („IATA”), działającym na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Przewoźnikami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu IATA.
 5. Użytkownikowi serwisu przysługuje nieograniczone prawo do pozyskania, odtwarzania, kopiowania i innego utrwalania Regulaminu, z wyłączeniem możliwości komercyjnego jego wykorzystania w innych serwisach internetowych.
 6. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Serwisu Internetowego jest akceptacja wszystkich postanowień zwartych w treści Regulaminu.
 7. Warunki Regulaminu obowiązują również wtedy, gdy Użytkownik wchodzi / uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego przez strony internetowe podmiotów trzecich. Operator nie odpowiada za treści zawarte na stronach internetowych podmiotów trzecich.
 8. Użytkownik przesyłając do Operatora Zamówienie i zlecenie zakupu usług Dostawców musi potwierdzić, że rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu. W Systemie Rezerwacji wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu, przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji.
 9. Rozpoczęcie świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu usług następuje w momencie przesłania Zamówienia i zlecenia zakupu usług Dostawców, poprzez kliknięcie klawisza rezerwuj.
 10. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
   

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez System Rezerwacji

 1. System Rezerwacji umożliwia:
  1. Wyszukanie dostępnych połączeń lotniczych na podanej przez Użytkownika trasie, w wybranych datach i dla określonej liczby i przedziałów wiekowych osób. Przedstawienie propozycji połączeń wraz z ich cenami. Ceny połączeń są aktualne tylko w momencie uruchomienia przez Użytkownika wyszukania.
  2. Wyszukanie dostępnych miejsc noclegowych w podanej przez Użytkownika lokalizacji, w wybranych datach i dla określonej liczby i przedziałów wiekowych osób. Przedstawienie propozycji miejsc noclegowych wraz z ich cenami. Ceny miejsc noclegowych są aktualne tylko w momencie uruchomienia przez Użytkownika wyszukania.
  3. Skalkulowanie składki za ubezpieczenie podróży i/lub ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania podróży.
  4. Przesłanie Zamówienia. Przesłanie zlecenia wystawienia polisy ubezpieczenia podróży.
  5. Weryfikację dostępności usług w przesłanym Zamówieniu. Rozpoczęcie świadczenia usługi pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży i utworzenie Zgłoszenia na podstawie przesłanego przez Użytkownika Zamówienia. Nadanie unikalnego numeru dla Zgłoszenia.
  6. Dokonanie zapłaty na poczet Zamówienia.
  7. Wystawienie i przesłanie przez Centrum Rezerwacji MyWay dokumentów uprawniających do skorzystania z usług Dostawców na adres email Użytkownika.
 2. Rezerwacja i zakup każdej usługi przesłanej w ramach Zamówienia jest odrębną transakcją, dla której każdy z Dostawców określa odrębne Zasady i Warunki Uczestnictwa. Szczegółowe warunki rezerwacji, zakupu i reklamacji poszczególnych usług opisano w regulaminach Dostawców i Regulaminach wskazanych poniżej:
  1. Regulaminie rezerwacji połączeń lotniczych i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji;
  2. Regulaminie rezerwacji usług hotelowych i zakupu Vouchera hotelowego w Systemie Rezerwacji.   
    

IV. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Systemu Rezerwacji, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nich przewidzianych.
 2. Operator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, wskazówkach na temat miejsc i regionów podróży oraz informacji na temat Operatora, Dostawców i innych partnerów handlowych za pomocą wiadomości email.
 3. Użytkownik może też zamówić przesyłanie informacji, o których mowa w pkt IV.2 Regulaminu, przez bezpośrednią rejestrację na jednym z formularzy subskrypcji w Serwisie Internetowym lub zaznaczając odpowiednie pola wyboru podczas dokonywania zamówienia. Informacje w ramach subskrypcji będą wysyłane dopiero po potwierdzeniu woli ich otrzymywania przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w wiadomości email informującej o rejestracji adresu email Użytkownika (tzw. double opt-in).
 4. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach subskrypcji, o której mowa w pkt IV.4 Regulaminu, przez:
  1. kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości email,
  2. przesłanie wiadomości email z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji do Centrum Rezerwacji MyWay.
 5. Mając na względzie treść przepisu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) prawo odstąpienia od umów zawartych na odległość dotyczących usług określonych w Zgłoszeniu, nie przysługuje jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy. Należy wskazać, iż usługa Operatora polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkownika usług u innych podmiotów, w związku z czym jest ukończona w momencie jej potwierdzenia – zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy podmiot świadczący daną usługę w sposób wyraźny to wskazał.
V. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego
 1. Do prawidłowego działania Serwisu Internetowego oraz udostępnionego w nim Systemu Rezerwacji, niezbędne jest posiadania komputera z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari oraz konto poczty elektronicznej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie komputera, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika. W tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce użytkownika.
 3. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem technicznym korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem SMS jest posiadanie przez Użytkownika telefonu komórkowego lub innego urządzenia technicznego zdolnego do wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
   

VI. Warunki korzystania i odpowiedzialności Użytkownika za korzystanie z Systemu Rezerwacji

 1. Warunkiem niezbędnym do korzystania z Systemu Rezerwacji, jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zaś akceptując Regulamin przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.
 3. Użytkownik nie ma prawa do przesłania zgłoszeń do Centrum Rezerwacji MyWay, dokonywania w jakiejkolwiek formie zapytań o rezerwację lub przesyłania Zamówienia przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby. Dotyczy to także dokonywania płatności na poczet usług zawartych Zamówieniu, w tym w szczególności posługiwania się do tego fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
 4. Podanie adresu email Użytkownika jest warunkiem koniecznym do przesłania potwierdzenia Zgłoszenia oraz do dalszego kontaktu w celu jego realizacji.
 5. Użytkownik przekazując Operatorowi dane elektronicznego instrumentu płatniczego (karty płatniczej), w celu realizacji Zamówienia upoważnia go jednocześnie do rezerwacji i zakupu usług u Dostawców z użyciem danych tego instrumentu oraz wystawienia wszystkich dokumentów upoważniających do skorzystania z usług Dostawców.
   

VII. Ograniczenie odpowiedzialności Operatora

 1. Operator nie gwarantuje, że zaraz po wyszukaniu przez Użytkownika i wyświetleniu propozycji usług nie pojawią się w Systemie Rezerwacji lub innych systemach rezerwacyjnych z których System Rezerwacji korzysta, inne (różne od wyświetlonych) propozycje usług Dostawców.
 2. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Użytkownikom Systemu Rezerwacji i obsługiwaniu Zgłoszeń przekazywanych za jego pośrednictwem. W wyniku Zgłoszenia mogą powstać odpowiednie, zgodne z Zamówieniem rezerwacje w systemach Dostawców. Operator wystawia dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców na podstawie i zasadach zawartych odrębnie umów agencyjnych. Zalecamy Użytkownikom Systemu Rezerwacji uważne czytanie udostępnionych w Systemie Rezerwacji Zasad i Warunków Uczestnictwa Dostawców usług (linii lotniczych, hoteli, firm wynajmujących samochody itp.)
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  1. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet,
  2. nieprawidłowe wprowadzenie przez Użytkownika danych do formularzy w Zamówieniu,
  3. działania, zaniechania lub nienależyte wykonanie usług przez Dostawców (przewoźników, hotelarzy, hotele itd.), w tym za dokonane przez Dostawców zmiany bądź anulowanie rezerwacji,
  4. dokonany przez Użytkownika wybór taryfy, jak również za spełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej taryfy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie korzystających z usług Operatora bądź Dostawców, wynikające z wystąpienia siły wyższej, a także przyczyn niezależnych od Operatora, do których w szczególności zaliczyć należy zawieszenie działalności Dostawcy, strajki pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, pracowników hoteli itp., czy też odwołanie przelotu lub zamiana przez Dostawcę hotelu na inny w nie pogorszonym standardzie. Wszelkie reklamacje w zakresie zamówionych usług należy zgłaszać zgodnie z postanowieniem pkt X.6  Regulaminu.  
   
 

VIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Operator tj. My Way by Rainbow Tours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261006 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7251927175, REGON 100217357.
 2. W stosunku do danych osobowych Użytkowników i Podróżnych przekazywanych do Serwisu Internetowego i Systemu Rezerwacji Operator działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U.2016.922 ) oraz innych stosownych aktów prawnych mających na celu ochronę danych osobowych.
 3. Podane dane osobowe Użytkowników i Podróżnych będą przetwarzane w celu: świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży.
 4. Dane osobowe Użytkowników i Podróżnych przekazywane do Systemu Rezerwacji nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani organizacjom, za wyjątkiem sytuacji i w zakresie niezbędnym do prawidłowego założenia rezerwacji, wystawienia biletu lotniczego lub innego dokumentu związanego z obsługą podróży.
 5. Dane z Zamówienia są przekazywane do systemów informatycznych Dostawców i Ubezpieczycieli w celu wystawienia dokumentów uprawniających do skorzystania z ich usług i ubezpieczenia. Użytkownik korzystający z Systemu Rezerwacji wyraża zgodę na takie przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w myśl przepisu art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych.
 6. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik potwierdza prawdziwość danych osobowych przekazanych w Zamówieniu.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, jak również usunięcia danych osobowych znajdujących się w bazach danych systemów informatycznych Operatora.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych uniemożliwi świadczenie przez Operatora usług wskazanych w Regulaminie oraz w Regulaminie rezerwacji połączeń lotniczych i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji, a także w Regulaminie rezerwacji usług hotelowych i zakupu Vouchera hotelowego w Systemie Rezerwacji.
 9. Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w procesie składania Zamówienia w Systemie Rezerwacji przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, szyfrowanego co najmniej 256-bitowym kluczem. Wszystkie dane osobowe podawane w trakcie składania Zmówienia są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób.
 10. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, wskazówkach na temat miejsc i regionów podróży oraz informacji na temat Operatora, Dostawców i innych partnerów handlowych za pomocą wiadomości email ma w każdym czasie prawo do rezygnacji z otrzymywanie zamówionej informacji handlowej. Procedurę subskrypcji informacji handlowych i rezygnacji z jej otrzymywania opisano w pkt IV. Regulaminu.       
   

IX. Formy płatności

 1. Zapłata może być uiszczana w jeden z poniższych sposobów:
  1. Płatność przelewem bankowym(niezainicjowana przez System Rezerwacyjny,
   realizowana samodzielnie przez Użytkownika)
  2. Płatność Online(płatność elektroniczna zainicjowana przez System Rezerwacyjny)
  3. Płatność elektronicznym instrumentem płatniczym (kartą płatniczą/kredytową)
 2. Aby zmienić formę płatności należy skontaktować się z Centrum rezerwacji MyWay.
  1. Konsultant Centrum rezerwacji MyWay ma prawo zweryfikować tożsamość osoby kontaktującej się w sprawie płatności.
  2. Zmiany formy płatności można dokonać tylko przed wystawieniem dokumentu upoważniającego do skorzystania z usług Dostawcy.
 3. Szczegółowy opis form płatności, właściwych dla poszczególnych rodzajów usług, został przedstawiony w Regulaminie rezerwacji połączeń lotniczych i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji, a także w Regulaminie rezerwacji usług hotelowych i zakupu Vouchera hotelowego w Systemie Rezerwacji, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku płatności przelewem za termin dokonania Zapłaty uznaje się datę i godzinę zaksięgowania środków na rachunku Dostawcy lub Operatora.     
   

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży za pomocą Systemu Rezerwacji winny być zgłoszone w formie pisemnej przesłanej przesyłką pocztową na adres Centrum rezerwacji MyWay lub w wiadomości email przesłanej na adres myway@r.pl, najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia Użytkownikowi potwierdzenie rezerwacji usług Dostawców bądź od chwili powzięcia przez Użytkownika informacji o podstawach reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania (może zawierać także adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy, ułatwiający kontakt z Użytkownikiem), numer reklamowanego Zgłoszenia oraz szczegółowy opis reklamacji wraz z ewentualnymi załącznikami potwierdzającymi podnoszone zarzuty.
 3. Reklamacje winny być zgłoszone w języku polskim.
 4. Operator rozpoznaje złożone reklamacje, dotyczące usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie elementów podróży za pomocą Systemu Rezerwacji, w najszybszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
 5. Operator poinformuje Użytkownika o sposobie złożenia reklamacji w taki sam sposób  w jaki reklamacja została złożona.
 6. Wszelkie reklamacje w zakresie zamówionych usług należy zgłaszać u Dostawców zgodnie z ich Regulaminami. Użytkownik ma prawo do złożenia za pośrednictwem Operatora reklamacji dotyczącej niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej z Dostawcą. W takiej sytuacji Operator przekaże niezwłocznie reklamację Użytkownika do rozpatrzenia właściwemu Dostawcy.          
 7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące ustawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Operator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Operatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej http://myway.r.pl/regulamin W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie dokonywania transakcji.
 4. W celu odtworzenia zapisów Regulaminu obowiązującego w dacie przesyłania Zgłoszenia Użytkownik powinien odszukać odpowiedniej wersji regulaminu pod adresem http://myway.r.pl/regulamin. Poprzednie wersje regulaminu dostępne są w zakładce: Poprzednie regulaminy.
 5. Regulamin obowiązuje od 30.09.2016 r.     
   

Regulamin rezerwacji połączeń lotniczych
i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji
 

I. Interpretacja

 1. My Way by Rainbow Tours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala niniejsze warunki rezerwacji połączenia lotniczego i zakupu elektronicznego biletu lotniczego w Systemie Rezerwacji (zwane dalej „Warunkami Zakupu Biletu Lotniczego”).
 2. Warunki Zakupu Biletu Lotniczego stanowią integralną część Regulaminu.         
   

II. Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Bilet Lotniczy – dokument elektroniczny uprawniający do skorzystania z usług przedsiębiorcy świadczącego usługi przewozu lotniczego (Regularnych Linii Lotniczych lub Tanich Linii Lotniczych), stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy między Podróżnym a przewoźnikiem, który zgodnie z warunkami przewozu odpowiada za realizację i ciągłość podróży.
  2. Linia Lotnicza - przedsiębiorstwo lotnicze świadczące usługi transportu lotniczego, obejmujące przewóz pasażerów, posiadające świadectwo urzędu lotnictwa cywilnego wydane przez państwo, w którym zostało założone.
  3. Loty czarterowe - loty organizowane przez biura podróży najczęściej w celu dowiezienia swoich klientów do miejsc wakacyjnych.
  4. Opłata Transakcyjna – wynagrodzenie Operatora za świadczenie usługi doradztwa w zakresie doboru, pośrednictwa w rezerwacjach połączeń lotniczych oraz wystawienie, wymianę lub zmianę Biletu Lotniczego. Użytkownik jest informowany o wysokości pobieranej opłaty w procesie składania Zamówienia. Opłata Transakcyjna nie jest zawarta w cenie Biletu Lotniczego.
  5. Regularne Linie Lotnicze – zrzeszone w IATA, Linie Lotnicze świadczące regularne usługi transportu lotniczego. Regularne Linie Lotnicze świadczą usługi na zasadach i warunkach określonych przez IATA: http://www.iatatravelcentre.com/e-ticket-notice/Poland/Polish/. Sprzedaż biletów lotniczych Regularnych Linii Lotniczych rozliczna jest na zasadach określonych przez IATA.
  6. Tanie Linie Lotnicze – Linie Lotnicze z reguły nie posiadające statusu pełnoprawnego członka IATA. Tanie Linie Lotnicze świadczą usługi na własnych zasadach i warunkach. Sprzedaż biletów lotniczych Tanich Linii Lotniczych nie jest rozliczna na zasadach określonych przez IATA.
  7. Taryfa – oficjalna opłata Linii Lotniczej za przewóz Podróżnego na konkretnych warunkach. Taryfa nie obejmuje wszelkich opłat lotniskowych, transakcyjnych, paliwowych czy podatków.
  8. Warunki Taryfy – Zasady i Warunki Uczestnictwa określone przez Linię Lotniczą dla wybranej przez Użytkownika propozycji połączenia lotniczego. Warunki Taryfy określają w szczególności: cenę, warunki zakupu i zwrotu Biletu Lotniczego, Termin Wykupu Biletu Lotniczego i inne opłaty Linii Lotniczej związane z przelotem.
 2. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście Warunków Zakupu Biletu Lotniczego, które nie zostały zdefiniowane powyżej mają znaczenie nadane im zgodnie z treścią pkt I Regulaminu.   
   

III. Postanowienia ogólne

 1. Operator udostępniając Użytkownikom System Rezerwacji, działa jako pośrednik dokonując w imieniu i na zlecenie Użytkownika wyszukania połączenia oraz pośrednictwa w rezerwacji lub zakupie rezerwacji biletu lotniczego.
 2. Potwierdzenie rezerwacji przesłane Użytkownikowi na zakończenie procesu świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie połączeń lotniczych wraz z Biletem Lotniczym jest ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a Linią Lotniczą.
 3. W chwili podjęcia czynności zmierzających do zakupu Biletu Lotniczego Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych Warunków Zakupu Biletu Lotniczego.       
   

IV. Zamówienie

 1. Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość dokonania rezerwacji połączenia lotniczego i wystawienia Biletów Lotniczych przesyłając Zamówienie przez System Rezerwacji.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami Taryfy dotyczącymi wybranego połączenia lotniczego:
  1. Link do Warunków Taryfy jest wyświetlany na stronie z formularzem do wpisania danych osobowych w sekcji regulaminy i zgody.
 3. Zapoznanie się i zrozumienie Warunków Taryfy umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru najatrakcyjniejszego połączenia lotniczego oraz minimalizację kosztów związanych z ewentualną zmianą lub zwrotem biletu lotniczego. Ze względu na międzynarodowy charakter usługi jaką jest przelot część Linii Lotniczych udostępnia Warunki Taryfy wyłącznie w języku angielskim. Użytkownik może prosić o interpretację zapisów taryfy kontaktując się bezpośrednio z Centrum Rezerwacji MyWay.
 4. Użytkownik w pełni odpowiada za prawidłowość i kompletność danych wprowadzonych w formularzach Systemu Rezerwacji i przesłanych w Zamówieniu do Operatora. Operator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za błędne podanie numeru paszportu, dowodu osobistego lub innych danych Podróżnych niezbędnych do skorzystania z zamawianych usług. W przypadku podania fałszywych danych osobowych Operator powiadomi właściwe organy ścigania.
 5. Użytkownik przed przesłaniem Zamówienia i dokonaniem Zapłaty jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych, które wprowadził w Zamówieniu.
 6. Podróżny przed wylotem zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia warunków wjazdu do i wyjazdu z kraju docelowego, mając w szczególności na uwadze rodzaj paszportu, wizy i inne dokumenty wjazdowe, wymagane przez służby graniczne danego kraju. Posiadacze starszych, nie biometrycznych paszportów mogą nie podlegać przepisom o bezwizowym ruchu, dotyczy to zwłaszcza Kanady. Podróżny jest zobowiązany do sprawdzenia czy paszport, którym się posługuje podlega przepisom o ruchu bezwizowym.
 7. Paszport każdego z Podróżnych musi być ważny z reguły jeszcze co najmniej przez okres 6 miesięcy od dnia planowanego powrotu. Dowód osobisty w UE musi być ważny przez okres co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu.
 8. Po otrzymaniu Zamówienia Operator ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia Zamówienia.  Cena biletu lotniczego i rezerwacji hotelowej nie jest gwarantowana do momentu wystawienia Biletu Lotniczego.
 9. W przypadku zaistnienia niezależnych od Operatora okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia takich jak:
  1. brak Zapłaty,
  2. powzięcie podejrzenia o podaniu w Zamówieniu niewłaściwych lub niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami danych,
  3. zmiana warunków rezerwacji przez Linię Lotniczą; przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia Zamówienia przed Terminem Wykupu,
Operator nie odpowiada za realizację Zgłoszenia.  
 

V. Obsługa Zgłoszenia

 1. Po przesłaniu przez Użytkownika Zamówienia System Rezerwacji automatycznie wygeneruje nowe Zgłoszenie i prześle do Użytkownika potwierdzenie jego utworzenia na adres email podany w procesie składania Zamówienia.
 2. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia zawiera:
  1. informacje o wybranej propozycji połączenia lotniczego,
  2. informacje o wybranych usługach dodatkowych Linii Lotniczej będącej sprzedawcą wybranego połączenia,
  3. informacje o wybranych usługach dodatkowych Dostawców innych usług (np. nocleg, wynajem samochodu, polisa ubezpieczeniowa),
  4. informacje o cenach wszystkich usług Dostawców. informacje o wybranej formie płatności.
 3. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia przesłane do Użytkownika stanowi potwierdzenie rozpoczęcia przez Operatora procesu świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie połączeń lotniczych i innych usług Dostawców wymienionych w potwierdzeniu.
 4. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia nie jest biletem lotniczym upoważniającym do podróży ani dokumentem upoważniającym do skorzystania z jakiejkolwiek usługi Dostawcy w nim wymienionej.
 5. Zamówiony Bilet Lotniczy należy wykupić w określonym przez Linię Lotniczą Terminie Wykupu. Termin wykupu jest podawany w Systemie Rezerwacji w Warunkach Taryfy. Jeśli bilet nie zostanie wykupiony w podanym terminie rezerwacja zostanie usunięta przez Linię Lotniczą automatycznie.
 6. Cena Biletu Lotniczego (Taryfa, opłaty lotniskowe, paliwowe, podatki, opłaty za płatność kartą i inne opłaty pobierane przez Linie Lotnicze) prezentowana jest w PLN. Cena jest uzależniona od aktualnego, dziennego kursu walut (USD, EUR, GBP i inne) stosowanego przez Linie Lotnicze. Cena biletu nie jest gwarantowana przez Linie Lotnicze do momentu wystawienia Biletu Lotniczego. Aktualne, dzienne kursy walut dla konkretnej propozycji połączenia lotniczego można sprawdzić kontaktując się z Centrum Rezerwacji MyWay. Także z uwagi na wystąpienie różnic kursowych oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, za które przyjmuje się w szczególności: zmianę opłat paliwowych i lotniskowych wprowadzanych przez Linie Lotnicze bez uprzedzenia, cena Biletu Lotniczego może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy potwierdzeniem utworzenia Zgłoszenia a faktyczną datą wystawienia Biletu Lotniczego. W takim przypadku Użytkownik zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu z Linią Lotniczą.
 7. Przed dokonaniem płatności, Użytkownik ma obowiązek skontaktować się telefonicznie lub za pomocą wiadomości email z Centrum Rezerwacji MyWay w celu potwierdzenia ceny Biletu Lotniczego. Konsultant Centrum Rezerwacji MyWay zweryfikuje i ustali w systemie rezerwacyjnym Linii Lotniczej właściwą cenę Biletu Lotniczego.
 8. Za moment zakupu Biletu Lotniczego i zawarcia umowy przewozu uznaje się moment wystawienia Biletu Lotniczego w systemach Linii Lotniczych.
 9. Bilety Lotnicze wystawiane są w Godzinach Pracy Centrum Rezerwacji MyWay.
 10. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych w otrzymanych Biletach Lotniczych oraz niezwłocznego poinformowania Operatora drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek niezgodnościach danych na Bilecie Lotniczym z danymi wskazanymi przez Użytkownika w przesłanym Zamówieniu.
 11. W wyniku wyszukiwania propozycji połączeń lotniczych może zaistnieć sytuacja (niezależna od Operatora)w której, nie da się zawrzeć z Linią Lotniczą umowy na przewóz na podstawie wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego, z uwagi na: błędną kalkulację w systemach Linii Lotniczej, brak możliwości wystawienia biletu w Polsce lub brak akceptacji przez Linię Lotniczą wybranej przez Użytkownika formy płatności. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu biletu lub wyboru alternatywnego połączenia. W sytuacji opisanej powyżej Użytkownikowi przysługuje bezkosztowa anulacja Zgłoszenia.
 12. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia Biletu Lotniczego w przypadku gdy:
  1. w wyniku weryfikacji przesłanego Zamówienia odkryje, że cechy Podróżnych określone przez Użytkownika w parametrach formularza wyszukiwania propozycji połączeń lotniczych lub w Zamówieniu nie są zgodne z cechami Podróżnych określonymi w Warunkach Taryf,
  2. istnieją inne uzasadnione, ograniczenia w umowach między Liniami Lotniczymi, na które Operator nie ma wpływu, a Użytkownik nie aprobuje warunków alternatywnego połączenia lotniczego lub ze względu na wybrane przez Użytkownika parametry połączenia nie można zaproponować żadnego połączenia alternatywnego w ramach umów jakie Operator zawarł z Dostawcami,
  3. odmowy przez Użytkownika wniesienia dopłaty różnicy, o której mowa w punkcie powyżej.
 13. W dniu dokonania Zapłaty przez Użytkownika całkowitej, łącznej należności związanej z Zamówieniem, Operator wystawia Bilety Lotnicze i przesyła je w wersji elektronicznej na wskazany w procesie składania Zamówienia adres e-mail.
 

VI. Zmiany w wystawionych Biletach Lotniczych

 1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez przewoźnika lotniczego w Warunkach Taryfy.
 2. Regulaminy przewozu poszczególnych Linii Lotniczych znajdują się na stronach internetowych tychże przewoźników. Odnośnik do ogólnych warunków przewozu Taniej Linii Lotniczej dostępny jest w Systemie Rezerwacji w warunkach rezerwacji, do których link znajduje się na stronie z formularzem do wpisania danych osobowych w sekcji regulaminy i zgody. Użytkownik dokonujący zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu powinien liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z Warunkami Taryfy. Poza kosztami wynikającymi z Warunków Taryfy.
 3. W przypadku chęci dokonania zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu Użytkownik składa odpowiednią dyspozycję z opisem zmian w wiadomości email wysłanej na adres Centrum Rezerwacji MyWay podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub rezerwacji w Liniach Lotniczych. Nie należy przesyłać kolejnego Zamówienia w celu dokonania zmian w Bilecie Lotniczym po jego wystawieniu.
 4. Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian w Bilecie Lotniczym, podając Użytkownikowi całkowity koszt transakcji i dokona zmian dopiero po akceptacji ich warunków przez Użytkownika.
   

VII. Warunki anulowania rezerwacji w Regularnych Liniach Lotniczych przez Użytkownika

 1. Przed wystawieniem Biletu Lotniczego Użytkownik ma prawo do anulowania dokonanej rezerwacji w Regularnych Liniach Lotniczych bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email Centrum Rezerwacji MyWay, podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub rezerwacji w Regularnych Liniach Lotniczych.
 2. Składając dyspozycję anulowania rezerwacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia, zwłaszcza w zakresie ceny wskazanej w uprzedniej rezerwacji.     
   

VIII. Warunki anulowania rezerwacji przez Linię Lotniczą

 1. W przypadku rezerwacji założonych w Regularnych Liniach Lotniczych informacje o zmianach w statusie rezerwacji będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie po ich otrzymaniu od przewoźnika drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu. Operator rekomenduje śledzenie bieżącego statusu rezerwacji przez odpowiednie strony dostawców systemów rezerwacyjnych Amadeus ( www.checkmytrip.com) i Travelport (www.viewtrip.com oraz www.mytripandmore.com).
 2. W przypadku zakupionych za pośrednictwem Operatora Biletów Lotniczych Tanich Linii Lotniczych, Operator nie może i nie uczestniczy w przekazywaniu informacji dotyczących przewoźnika, za wyjątkiem przekazania Użytkownikowi elektronicznego potwierdzenia zawarcia umowy przewozu, generowanego automatycznie przez system rezerwacyjny Taniej Linii Lotniczej w momencie realizacji Zgłoszenia.
 3. W przypadku zamówienia przez Użytkownika dwóch przelotów tej samej Linii Lotniczej, na te same lub zbliżone daty i na te same dane osobowe (imiona i nazwiska) Podróżnych, w tym samym lub w różnych biurach podróży (agentach) oferujących sprzedaż Biletów Lotniczych, Linia Lotnicza ma prawo anulowania obu rezerwacji, na co Operator nie ma wpływu i za co nie odpowiada.
 4. Może również zaistnieć sytuacja, że Linia Lotnicza zmienia lub wycofuje ze sprzedaży miejsca na określonych rejsach lotniczych w podanych Warunkach Taryf już po przesłaniu Zamówienia i dokonaniu rezerwacji w Linii Lotniczej, a przed dokonaniem Zapłaty. Zgłoszenia takie zostanie anulowane bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.    
   

IX. Warunki zwrotu Biletu Lotniczego

 1. Użytkownik przesyłając Zamówienie zobowiązany jest do zapoznania się z Warunkami Taryfy, a zwłaszcza z warunkami zwrotu Biletu Lotniczego.
 2. Użytkownik ma prawo zwrotu Biletu Lotniczego zakupionego za pośrednictwem Operatora jedynie pod warunkiem, że zwrot ten nastąpi przed dniem określonym jako data wylotu.
 3. Warunki zwrotu Biletu Lotniczego określają Linie Lotnicze. W przypadku Tanich Linii Lotniczych nie ma możliwości dokonania zwrotu Biletu Lotniczego.
 4. Zamiar dokonania zwrotu zakupionego Biletu Lotniczego należy zgłosić do Centrum Rezerwacji MyWay w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurze zwrotu.
 5. Zwrot Biletu Lotniczego wiąże się z potrąceniem opłaty ustalonej każdorazowo przez Linię Lotniczą dla każdych Warunków Taryfy osobno.
 6. Warunki Taryf promocyjnych nie zezwalają na dokonanie jakichkolwiek zmian w Bilecie Lotniczym, a rezygnacja Podróżnego z przelotu wiąże się z całkowitą utratą opłaty uiszczonej za Bilet Lotniczy. Informacje o braku możliwości zmiany / zwrotu wystawionego Biletu Lotniczego podane są w Warunkach Taryfy. Warunki zwrotu Biletu Lotniczego dla konkretnej propozycji połączenia lotniczego można sprawdzić kontaktując się z Centrum Rezerwacji MyWay.
 7. Kwota należna Użytkownikowi za zwracany Bilet Lotniczy przesyłana jest na konto wskazane przez Użytkownika w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zwrotu od właściwej Linii Lotniczej.
 8. Operator umożliwia zakup ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży zgodnie z warunkami ubezpieczyciela dostępnymi w Systemie Rezerwacji.         
   

X. Realizacja Zapłaty

 1. Zapłata na poczet wystawienia Biletów Lotniczych może być realizowana tylko za pomocą form płatności zdefiniowanych w Regulaminie. Wyboru formy płatności dokonuje Użytkownik w procesie składania Zamówienia.
 2. Realizacja Zapłaty przelewem bankowym
  1. Zapłaty przelewem bankowym należy dokonać na następujący rachunek bankowy:
My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270, Łódź 90-361 Raiffeisen Polbank Numer rachunku:
05 1750 1093 0000 0000 3260 3173
 1. Przelew musi być dokonany zgodnie z instrukcjami i w terminie podanym przez System Rezerwacji lub konsultanta.
 2. Niewłaściwe lub błędne wpisanie tytułu płatności i danych Użytkownika jako zlecającego może utrudnić lub uniemożliwić identyfikację, a w konsekwencji zaksięgowanie płatności.
 3. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji wpłat dokonanych niezgodnie z podanymi instrukcjami i w konsekwencji tego anulacją rezerwacji uznanych z tego powodu za nieopłacone przed Terminem Wykupu wskazanym w Systemie Rezerwacji.
 4. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie wykonania przelewu niezwłocznie po jego dokonaniu, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres email lub numer faksu. Niezależnie od tego, do potwierdzenia wpłaty koniecznym jest uznanie rachunku bankowego Operatora lub Dostawcy.
 5. Użytkownik powinien wykonać przelew w punkcie płatności (placówce banku), który zapewni uznanie rachunku bankowego Operatora lub Dostawcy i zaksięgowanie przelewu przed Terminem Wykupu. Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, uprzejmie prosimy naszych Klientów (Użytkowników Systemu Rezerwacji) o dokonywanie wyłącznie przelewów bankowych a nie pocztowych wpłat na konto.
 1. Realizacja Zapłaty w formie Płatności Online
  1. Każdorazowo Płatność Online w formie przelewu bankowego odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez bank Użytkownika.
  2. W przypadku anulacji przelewu bankowego, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Centrum Rezerwacji MyWay o zaistniałej sytuacji jako dowód rezygnacji z przesłanego Zamówienia.
  3. W przypadku braku informacji o odwołaniu przelewu Operator zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika dotychczas poniesionymi kosztami z tytułu rezerwacji usług Dostawców.
  4. Płatność Online wiąże się z dodatkowym kosztem dla Użytkownika, o czym Użytkownik jest każdorazowo informowany przed przesłaniem Zamówienia do Operatora. Dodatkowy koszt wynika z opłat pobieranych przez zewnętrznych Dostawców za realizację Płatności Online.
 2. Realizacja Zapłaty elektronicznym instrumentem płatniczym (kartą kredytową) skutkować będzie zawieszeniem realizacji Zgłoszenia do momentu wyjaśnienia autoryzacji płatnika. Może to spowodować zmianę ceny w związku z kursami walutowymi lub zmianą warunków Dostawcy, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo do bez kosztowej anulacji Zgłoszenia.
  1. Przesłanie przez Użytkownika w Zamówieniu danych elektronicznego instrumentu płatniczego w celu zapłaty jest jednoznaczne ze zgodą na ich natychmiastowe użycie do zakupu zamawianych usług Dostawców.
  2. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty kredytowej Użytkownika, niezbędne jest podanie następujących danych:
   • imię i nazwisko posiadacza karty,
   • rodzaj karty kredytowej,
   • numer karty kredytowej,
   • data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
   • kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
  3. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku Użytkownika.
  4. Operator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu wyjaśnienia bądź ewentualnie ustalenia innej formy płatności w przypadku:
   • odrzucenia karty kredytowej przez globalny system rezerwacji lotniczej,
   • braku możliwości zablokowania na rachunku Użytkownika środków w odpowiedniej wysokości,
   • gdy Linie Lotnicza nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu.
  5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny Biletu Lotniczego związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu bądź biletów w terminie wskazanym w  rezerwacji. W przypadku większej ilości osób zarezerwowanych na jednej wspólnej rezerwacji, Bilety Lotnicze wystawiane są pojedynczo i osobno do każdego biletu dokonywana jest blokada środków na karcie kredytowej, co jest jednoznaczne z automatycznym wystawieniem Biletu Lotniczego. W przypadku niemożności wystawienia pozostałych biletów (brak środków na karcie), Operator niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem. W sytuacji gdy Użytkownik nie ma możliwości uzupełnienia środków na karcie kredytowej, ustalana jest inna ewentualna forma płatności. Jeżeli nie ma i takiej możliwości, uznaje się za zamówione jedynie Bilety Lotnicze, dla których została dokonana autoryzacja płatności i które zostały automatycznie wystawione, niezależnie od ilości osób pierwotnie przesłanych w Zamówieniu.
  6. Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych lub kart kredytowych, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości wprowadzonych informacji.
  7. Przesyłając przez System Rezerwacji Zamówienie, którego częścią są dane karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez upoważnionych pracowników Operatora działań koniecznych do weryfikacji tożsamości właściciela karty płatniczej lub kredytowej. Jeżeli właściciel karty nie jest żadnym z Podróżujących zobowiązany jest on wypełnić własnoręcznie podpisany formularz autoryzujący transakcję i przesłać go wraz z zeskanowaną kartą płatniczą lub kredytową na adres email Centrum Rezerwacji MyWay podając w treści wiadomości email numer Zgłoszenia lub rezerwacji Linii Lotniczej.
  8. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości danych personalnych Użytkownika i używanej przez niego karty płatniczej lub kredytowej, lub brak autoryzacji banku wystawcy karty przy jednoczesnym braku kontaktu z właścicielem karty w szczególności w przypadkach poniżej wskazanych:
   • karta nie należy do żadnego z podróżnych,
   • data wylotu jest krótsza niż 2 dni robocze od momentu złożenia rezerwacji,
   • podróż odbywa się w całości poza granicami Polski
spowoduje anulowanie Zgłoszenia.
 1. Operator zastrzega sobie prawo do pobrania wszelkich należności w jednej transakcji.
   

XI. Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia

 1. Faktury wystawiane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
 3. Wystawione przez Operatora faktury elektroniczne przesyłane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji.
 4. W przypadku niewskazania osobnych danych do wystawienia faktury VAT przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji w procesie składania Zamówienia faktura VAT zostanie wystawiona na dane pierwszego pasażera w Zamówieniu. Formularz umożliwiający wpisanie danych płatnika i pole wyboru opcji umożliwiające wpisanie osobnych danych nabywcy – odbiorcy na dokumencie faktury VAT, są dostępne w ostatnim kroku procesu składnia Zamówienia w sekcji „Dane kontaktowe i faktura”.
 5. Operator występuje w roli Zastępcy Pośredniego w następujących przypadkach:
  1. Linia Lotnicza nie obsługuje wybranej przez Użytkownika formy płatności,
  2. Użytkownik żąda od Operatora dokumentu faktury VAT także za Bilet Lotniczy.

    

Regulamin rezerwacji usług hotelowych
i zakupu Vouchera hotelowego w Systemie Rezerwacji
 

I. Interpretacja

 1. My Way by Rainbow Tours spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustala niniejsze warunki rezerwacji usług hotelowych i zakupu Vouchera hotelowego w Systemie Rezerwacji (zwane dalej „ Warunkami Zakupu Usługi Hotelowej”).
 2. Warunki Zakupu Usługi Hotelowej stanowią integralną część Regulaminu.
   

II. Definicje

 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Pobyt – przebywanie określonych przez Użytkownika Podróżnych w miejscu świadczenia przez Dostawcę usługi hotelowej, w terminie i na warunkach określonych przez Dostawcę.
  2. Warunki Usługi Hotelowej - Zasady i Warunki Uczestnictwa określone przez Dostawcę usługi hotelowej dla wybranej przez Użytkownika propozycji Pobytu. Warunki Usługi Hotelowej określają w szczególności: cenę Pobytu i inne opłaty pobierane przez Dostawcę; warunki założenia, modyfikacji i anulowania rezerwacji Pobytu; warunki zakupu i zwrotu Vouchera oraz wszelkie inne warunki związane z Pobytem w miejscu świadczenia usługi hotelowej przez Dostawcę. W przypadku propozycji Pobytu zawierającej wiele pokoi, dla każdego pokoju mogą być określone odrębne Warunki Usługi Hotelowej.
 2. W Systemie Rezerwacji dostępne są dwa warianty rezerwacji usług hotelowych:
  1. Rezerwacja Opłacona – Użytkownik przesyła Zamówienie na dokonanie rezerwacji usługi hotelowej za pośrednictwem Systemu Rezerwacji i jednocześnie reguluje Zapłatę na rzecz Operatora lub Dostawcy, przed przyjazdem do miejsca Pobytu. Operator w takiej sytuacji przesyła Użytkownikowi Voucher uprawniający do skorzystania z usługi Dostawcy.
 3. O ile co innego nie wynika z kontekstu, terminy wyróżnione wielkimi literami w tekście Warunków Zakupu Usługi Hotelowej, które nie zostały zdefiniowane w bieżącym paragrafie maja znaczenie nadane im zgodnie z treścią pkt I Regulaminu.
   

III. Postanowienia ogólne

 1. Operator udostępniając Użytkownikowi System Rezerwacji, działa wyłącznie jako pośrednik, w imieniu i na zlecenie Użytkownika wyszukując w systemach Dostawców dostępne pokoje hotelowe / noclegi, ustalając ich koszt skalkulowany na moment wyszukiwania oraz dokonując rezerwacji usługi Pobytu. W zależności od opcji rezerwacji i płatności udostępnionych przez Dostawcę w wybranej propozycji usługi, za pośrednictwem Serwisu Rezerwacji Użytkownik może dokonać Zapłaty za pośrednictwem Operatora, kartą kredytową, przelewem tradycyjnym lub przelewem online.
 2. Voucher przesłany przez Operatora Użytkownikowi na zakończenie procesu obsługi Zgłoszenia jest ostatecznym potwierdzeniem zawarcia umowy na świadczenie usługi Pobytu pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą.
 3. W chwili podjęcia czynności zmierzających do zakupu usługi hotelowej Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych Warunków Zakupu Usługi Hotelowej.
   

IV. Zamówienie

 1. Użytkownik dokonuje zapytania o możliwość dokonania rezerwacji usługi hotelowej oraz zakupu Vouchera hotelowego przesyłając Zamówienie przez System Rezerwacji.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Warunkami Usługi Hotelowej dotyczącymi wybranego miejsca Pobytu:
  1. Link do Warunków Usługi Hotelowej jest wyświetlany podczas dokonywania rezerwacji na stronie z formularzem do danych osobowych.
 3. Zapoznanie się i zrozumienie Warunków Usługi Hotelowej umożliwia  minimalizację kosztów związanych z ewentualną zmianą / zwrotem Vouchera lub zmianą / anulacją rezerwacji usługi hotelowej.
 4. Użytkownik w pełni odpowiada za prawidłowość i kompletność danych wprowadzonych w formularzach Systemu Rezerwacji i przesłanych w Zamówieniu do Operatora. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie danych, w szczególności błędne podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych, numeru karty kredytowej lub innych danych Podróżnych niezbędnych do skorzystania z zamawianych usług. W przypadku podania fałszywych danych osobowych Operator powiadomi właściwe organy ścigania.
 5. Użytkownik przed przesłaniem Zamówienia i dokonaniem Zapłaty jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych, które wprowadził w Zamówieniu.
 6. Podróżny przed rozpoczęciem podróży zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia warunków wjazdu do i wyjazdu z kraju docelowego, mając w szczególności na uwadze rodzaj paszportu, wizy i inne dokumenty wjazdowe, wymagane przez służby graniczne danego kraju.
 7. Paszport każdego z Podróżnych musi być ważny z reguły jeszcze co najmniej przez okres 6 miesięcy od dnia planowanego powrotu. Dowód osobisty w UE musi być ważny przez okres co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu.
 8. Po otrzymaniu Zamówienia Operator ma prawo skontaktować się z Użytkownikiem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu potwierdzenia Zamówienia, a w szczególności ceny usługi hotelowej.
 9. Operator nie odpowiada za realizację Zgłoszenia w przypadku zaistnienia niezależnych od Operatora okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia takich jak:
  1. brak Zapłaty,
  2. powzięcie podejrzenia o podaniu w Zamówieniu niewłaściwych lub niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem i przepisami danych,
  3. zmiana warunków rezerwacji przez Dostawcę usługi Pobytu; przy jednoczesnym braku możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia Zamówienia przed Terminem Wykupu..  

V. Obsługa Zgłoszenia

 1. Po przesłaniu przez Użytkownika Zamówienia System Rezerwacji automatycznie wygeneruje nowe Zgłoszenie i prześle do Użytkownika potwierdzenie jego utworzenia na adres email podany w procesie składania Zamówienia.
 2. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia zawiera:
  1. informacje o wybranej propozycji usługi hotelowej,
  2. informacje o wybranych w Zamówieniu usługach dodatkowych Dostawcy będącego sprzedawcą wybranej usługi hotelowej,
  3. informacje o wybranych w Zamówieniu usługach dodatkowych Dostawców innych usług (np. połączenie lotnicze, wynajem samochodu, polisa ubezpieczeniowa),
  4. informacje o cenach wszystkich usług Dostawców oraz,  informacje o wybranej formie płatności.
 3. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia przesłane do Użytkownika stanowi potwierdzenie rozpoczęcia przez Operatora procesu świadczenia usługi doradztwa w zakresie doboru i pośrednictwa w rezerwacjach lub zakupie usług hotelowych i innych usług Dostawców wymienionych w potwierdzeniu.
 4. Potwierdzenie utworzenia Zgłoszenia nie jest Voucherem ani dokumentem upoważniającym do skorzystania z jakiejkolwiek usługi Dostawcy w nim wymienionej.
 5. Cena usługi hotelowej jest prezentowana w Systemie Rezerwacji w PLN i obejmuje koszt Pobytu zgodnie z Warunkami Usługi Hotelowej dla konkretnej propozycji. Cena usługi hotelowej nie obejmuje usług dodatkowych związanych z Pobytem, w tym w szczególności korzystania z mini baru, telefonu, posiłków i depozytów, chyba że wyraźnie inaczej wskazano w Warunkach Usługi Hotelowej. Cena pobytu nie obejmuje również podatków lokalnych takich jak taksa/opłata klimatyczna.
 6. Obsługa Rezerwacji Opłaconych:
  1. Cena propozycji Pobytu w wariancie Rezerwacji Opłaconej jest uzależniona od aktualnego, dziennego kursu walut (USD, EUR, GBP i inne) stosowanego przez Operatora. Cena usługi hotelowej nie jest gwarantowana przez Operatora ani Dostawcę do momentu otrzymania Zapłaty. Operator stosuje kursy walut według kursów publikowanych przez Raiffeisen Polbank.
  2. W przypadku Zapłaty przelewem lub wpłaty gotówkowej Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności danych w otrzymanym potwierdzeniu utworzenia Zgłoszenia. Jeżeli Użytkownik nie dokona Zapłaty za Rezerwację Opłaconą w podanym Terminie Wykupu rezerwacja Pobytu w systemie Dostawcy zostanie usunięta automatycznie.
  3. Przed dokonaniem płatności za Rezerwację Opłaconą, w dniu dokonywania wykupu Użytkownik ma obowiązek skontaktować się telefonicznie lub za pomocą wiadomości email z Centrum Rezerwacji MyWay w celu potwierdzenia ceny Rezerwacji Opłaconej. Konsultant Centrum Rezerwacji MyWay zweryfikuje i ustali w systemie rezerwacyjnym Dostawcy właściwą cenę Rezerwacji Opłaconej.
 7. W przypadku wybrania przez Użytkownika i przesłania w Zamówieniu polecania rezerwacji Pobytu oznaczonego jako propozycja „bez możliwości zwrotu” za chwilę zawarcia umowy świadczenia usługi hotelowej na Pobyt z Dostawcą uważany jest moment utworzenia Zgłoszenia w Systemie Rezerwacji. Informacje o braku możliwości zmiany / anulowania rezerwacji Pobytu podane są w Warunkach Usługi Hotelowej. Warunki anulowania rezerwacji Pobytu dla konkretnej propozycji Pobytu można sprawdzić kontaktując się z Centrum Rezerwacji MyWay.
 8. Za chwilę zawarcia umowy świadczenia usługi hotelowej na Pobyt z Dostawcą uważany jest moment przesłania Użytkownikowi Vouchera.
 9. Vouchery wystawiane są w Godzinach Pracy Centrum Rezerwacji MyWay.
 10. Użytkownik ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych w otrzymanych Voucherach oraz niezwłocznego poinformowania Operatora drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku powzięcia informacji o jakichkolwiek niezgodnościach danych na Voucherze z danymi wskazanymi przez Użytkownika w przesłanym Zamówieniu.
 11. W wyniku wyszukiwania propozycji Pobytu może zaistnieć sytuacja w której, nie da się zawrzeć z Dostawcą umowy na Pobyt na podstawie wybranej przez Użytkownika propozycji Pobytu, z uwagi na: błędną kalkulację w systemach Dostawcy, brak możliwości wystawienia Vouchera w Polsce lub brak akceptacji przez Dostawcę wybranej przez Użytkownika formy płatności. W takiej sytuacji każdorazowo, niezależnie od wybranej formy płatności Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem, w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawieniu Vouchera lub wyboru alternatywnej propozycji Pobytu. Brak kontaktu z osobą której dane podano w sekcji Dane płatnika spowoduje automatyczne odrzucenie Zgłoszenia. W sytuacji opisanej powyżej Użytkownikowi przysługuje bez kosztowa anulacja Zgłoszenia.
 12. Operator zastrzega sobie możliwość odmowy wystawienia Vouchera w przypadku gdy:
  1. w wyniku weryfikacji przesłanego Zamówienia odkryje, że cechy Podróżnych określone przez Użytkownika w parametrach formularza wyszukiwania propozycji Pobytu lub w Zamówieniu nie są zgodne z cechami Podróżnych określonymi w Warunkach Usługi Hotelowej,
  2. istnieją inne uzasadnione, ograniczenia w umowach między Dostawcami, na które Operator nie ma wpływu, a Użytkownik nie aprobuje warunków alternatywnej propozycji Pobytu lub ze względu na wybrane przez Użytkownika parametry Pobytu nie można zaproponować żadnego Pobytu alternatywnego w ramach umów jakie Operator zawarł z Dostawcami,
  3. odmowy przez Użytkownika wniesienia dopłaty różnicy, o której mowa powyżej.
 13. W dniu dokonania Zapłaty przez Użytkownika całkowitej, łącznej należności związanej z Zamówieniem lub niezwłocznie, jeżeli Zamówienie nie generuje zobowiązań finansowych Użytkownika względem Operatora, Operator wystawia Vouchery (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00, w soboty 09:00-14:00)i przesyła je w wersji elektronicznej na wskazany w procesie składania Zamówienia adres e-mail.
   

VI. Zmiany w Zgłoszeniach przed wystawieniem Vouchera

 1. Rezerwacja Pobytu realizowana jest po przesłaniu Zamówienia przez Użytkownika.
 2. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w rezerwacji Pobytu po utworzeniu Zgłoszenia jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez Dostawcę w Warunkach Usługi Hotelowej.
 3. Zasady dokonywania zmian w rezerwacji Pobytu, ich terminów i odpłatności znajdują się każdorazowo w Warunkach Usługi Hotelowej.
 4. W przypadku chęci dokonania zmian w rezerwacji Pobytu objętej Zgłoszeniem przed wystawieniem Vouchera Użytkownik składa odpowiednią dyspozycję z opisem zmian w wiadomości email wysłanej na adres Centrum Rezerwacji MyWay, podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub podany na potwierdzeniu utworzenia Zgłoszenia numer rezerwacji w systemie Dostawcy. Nie należy przesyłać kolejnego Zamówienia w celu dokonania zmian w rezerwacji Pobytu.
 5. Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian w Zgłoszeniu, podając Użytkownikowi całkowity koszt transakcji i dokona zmian dopiero po akceptacji ich warunków przez Użytkownika.    
   

VII. Warunki anulowania rezerwacji Pobytu w Zgłoszeniu przed wystawieniem Vouchera

 1. Anulowanie rezerwacji Pobytu jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez Dostawcę w Warunkach Usługi Hotelowej.
 2. W przypadku chęci anulowania rezerwacji Pobytu objętej Zgłoszeniem przed wystawieniem Vouchera Użytkownik składa odpowiednią dyspozycję z opisem zmian w wiadomości email wysłanej na adres Centrum Rezerwacji MyWay podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub podany na potwierdzeniu utworzenia Zgłoszenia numer rezerwacji w systemie Dostawcy. Nie należy przesyłać kolejnego Zamówienia w celu anulowania rezerwacji Pobytu.
 3. Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość anulowania rezerwacji Pobytu, podając całkowity koszt transakcji.
 4. Składając dyspozycję anulowania rezerwacji Pobytu Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia, zwłaszcza w zakresie ceny wskazanej w anulowanej rezerwacji.     
   

VIII. Zmiany w wystawionych Voucherach

 1. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w Voucherze po jego wystawieniu jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez Dostawcę w Warunkach Usługi Hotelowej.
 2. Zasady dokonywania zmian w objętej Voucherem rezerwacji, ich terminów i odpłatności znajdują się każdorazowo w Warunkach Usługi Hotelowej.
 3. W przypadku chęci dokonania zmian w Voucherze po jego wystawieniu Użytkownik składa odpowiednią dyspozycję z opisem zmian w wiadomości email wysłanej na adres Centrum Rezerwacji MyWay podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub podany na Voucherze numer rezerwacji w systemie Dostawcy. Nie należy przesyłać kolejnego Zamówienia w celu dokonania zmian w Voucherze po jego wystawieniu.
 4. Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość dokonania zmian w Voucherze, podając Użytkownikowi całkowity koszt transakcji i dokona zmian dopiero po akceptacji ich warunków przez Użytkownika.    
   

IX. Warunki anulowania Vouchera

 1. Anulowanie Vouchera po jego wystawieniu jest możliwe wyłącznie na zasadach określonych każdorazowo przez Dostawcę w Warunkach Usługi Hotelowej.
 2. W przypadku chęci anulowania Vouchera po jego wystawieniu Użytkownik składa odpowiednią dyspozycję z opisem zmian w wiadomości email wysłanej na adres Centrum Rezerwacji MyWay podając koniecznie imię i nazwisko Podróżnego oraz numer Zgłoszenia lub podany na Voucherze numer rezerwacji w systemie Dostawcy. Nie należy przesyłać kolejnego Zamówienia w celu anulowania Vouchera po jego wystawieniu.
 3. Operator każdorazowo zweryfikuje możliwość anulowania Vouchera, podając całkowity koszt transakcji.
 4. Składając dyspozycję anulowania Vouchera Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji i wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niemożności jej późniejszego odtworzenia, zwłaszcza w zakresie ceny wskazanej w anulowanej rezerwacji.   
   

X. Warunki anulowania rezerwacji przez Dostawcę

 1. W przypadku zamówienia przez Użytkownika dwóch rezerwacji Pobytu u tego samego Dostawcy, na te same lub pokrywające się daty i na te same dane osobowe (imiona i nazwiska) Podróżnych, w tym samym lub w różnych biurach podróży oferujących rezerwacje Pobytu, Dostawca ma prawo anulowania obu rezerwacji, na co Operator nie ma wpływu i za co nie odpowiada.
 2. Dostawca ma prawo do anulowania rezerwacji Pobytu w przypadku niezgłoszenia się Podróżnych w dniu rozpoczęcia korzystania z usługi hotelowej, na zasadach określonych przez Dostawcę w Warunkach Usługi Hotelowej.     
   

XI. Realizacja Zapłaty

 1. Zapłata na poczet wystawienia Voucherów może być realizowana tylko za pomocą form płatności zdefiniowanych w Regulaminie. Wyboru formy płatności dokonuje Użytkownik w procesie składania Zamówienia.
 2. Zapłata za Rezerwacje Opłacone realizowana jest przed przyjazdem do miejsca Pobytu.
 3. Realizacja Zapłaty przelewem bankowym
  1. Zapłaty przelewem bankowym należy dokonać na następujący rachunek bankowy:
   MyWay by Rainbow Tours Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 270, Łódź 90-361
Raiffeisen Polbank
Numer rachunku: 05 1750 1093 0000 0000 3260 3173
 1. Przelew musi być dokonany zgodnie z instrukcjami i w terminie podanym przez System Rezerwacji.
 2. Niewłaściwe lub błędne wpisanie tytułu płatności i danych Użytkownika jako zlecającego może utrudnić lub uniemożliwić identyfikację, a w konsekwencji zaksięgowanie płatności.
 3. Operator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji wpłat dokonanych niezgodnie z podanymi instrukcjami i w konsekwencji tego anulacją rezerwacji uznanych z tego powodu za nieopłacone przed Terminem Wykupu wskazanym w Systemie Rezerwacji.
 4. Użytkownik ma obowiązek wysłać Operatorowi potwierdzenie wykonania przelewu niezwłocznie po jego dokonaniu, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres email lub numer faksu. Niezależnie od tego, do potwierdzenia wpłaty koniecznym jest uznanie rachunku bankowego Operatora lub Dostawcy.
 5. Użytkownik powinien wykonać przelew w punkcie płatności (placówce banku), który zapewni uznanie rachunku bankowego Operatora lub Dostawcy i zaksięgowanie przelewu przed Terminem Wykupu. Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, uprzejmie prosimy naszych Klientów (Użytkowników Systemu Rezerwacji) o dokonywanie wyłącznie przelewów bankowych a nie pocztowych wpłat na konto.
 1. Realizacja Zapłaty w formie Płatności Online
  1. Każdorazowo Płatność Online w formie przelewu bankowego odbywa się na zasadach i warunkach określonych przez bank Użytkownika.
  2. W przypadku anulacji przelewu bankowego, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Centrum Rezerwacji MyWay o zaistniałej sytuacji jako dowód rezygnacji z przesłanego Zamówienia.
  3. W przypadku braku informacji o odwołaniu przelewu Operator zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika dotychczas poniesionymi kosztami z tytułu rezerwacji usług Dostawców.
  4. Płatność Online wiąże się z dodatkowym kosztem dla Użytkownika, o czym Użytkownik jest każdorazowo informowany przed przesłaniem Zamówienia do Operatora. Dodatkowy koszt wynika z opłat pobieranych przez zewnętrznych Dostawców za realizację Płatności Online.
 2. Realizacja Zapłaty elektronicznym instrumentem płatniczym (kartą kredytową)
  1. Przesłanie przez Użytkownika w Zamówieniu danych elektronicznego instrumentu płatniczego w celu zapłaty jest jednoznaczne ze zgodą na jego natychmiastowe użycie do zakupu zamawianych usług Dostawców.
  2. W celu przeprowadzenia poprawnej autoryzacji karty kredytowej Użytkownika, niezbędne jest podanie następujących danych:
   • imię i nazwisko posiadacza karty,
   • rodzaj karty kredytowej,
   • numer karty kredytowej,
   • data ważności karty kredytowej (miesiąc, rok),
   • kod CVV2/CVC2 (3 ostatnie cyfry znajdujące się na odwrocie karty na pasku do podpisu).
  3. Pozytywna autoryzacja karty kredytowej jest równoznaczna z blokadą środków na rachunku Użytkownika.
  4. Operator skontaktuje się z Użytkownikiem telefonicznie lub drogą elektroniczną w celu wyjaśnienia bądź ewentualnie ustalenia innej formy płatności w przypadku:
   • odrzucenia karty kredytowej przez system rezerwacji Dostawcy,
   • braku możliwości zablokowania na rachunku Użytkownika środków w odpowiedniej wysokości,
   • gdy Dostawca nie akceptuje płatności kartą kredytową danego typu.
  5. Mając na celu przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych lub kart kredytowych, Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i prawidłowości wprowadzonych informacji.
  6. Przesyłając przez System Rezerwacji Zamówienie, którego częścią są dane karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez upoważnionych pracowników Operatora działań koniecznych do weryfikacji tożsamości właściciela karty płatniczej lub kredytowej. Jeżeli właściciel karty nie jest żadnym z Podróżnych zobowiązany jest on wypełnić własnoręcznie podpisany formularz autoryzujący transakcję i przesłać go wraz ze skanem karty płatniczej lub kredytowej na adres email Centrum Rezerwacji MyWay podając w treści wiadomości email numer Zgłoszenia lub rezerwacji Dostawcy.
  7. Brak możliwości weryfikacji prawidłowości danych personalnych Użytkownika i używanej przez niego karty płatniczej lub kredytowej, lub brak autoryzacji banku wystawcy karty spowoduje anulowanie Zgłoszenia.
  8. Brak kontaktu z właścicielem karty, w szczególności, gdy karta nie należy do żadnego z Podróżnych skutkować będzie zawieszeniem realizacji Zgłoszenia do momentu wyjaśnienia autoryzacji płatnika. Może to spowodować zmianę ceny w związku z kursami walutowymi lub zmianą warunków Dostawcy, za co Operator nie ponosi odpowiedzialności. W takiej sytuacji Użytkownikowi przysługuje prawo do bezkosztowej anulacji Zgłoszenia.
  9. Mając na uwadze różne formy i sposoby rozliczania kart przez banki, może mieć miejsce sytuacja, gdzie konto bankowe Użytkownika zostanie obciążone w walucie obcej.
  10. Za koszty przeliczenia waluty obcej na polskie złote, prowizje bankowe pobrane przez bank Użytkownika Operator nie bierze odpowiedzialności.       
    

XII. Wystawianie faktur i sposób ich doręczenia

 1. Faktury wystawiane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 2. Operator wystawia faktury za usługi hotelowe zakupione za pośrednictwem Operatora, zamówione przez Użytkownika w wariancie Rezerwacji Opłaconych, na które Użytkownik dokonał przedpłaty na rzecz Operatora przed otrzymaniem Vouchera i rozpoczęciem Pobytu.
 3. Faktury za:
  1. Rezerwacje Gwarantowane, w których Operator nie pośredniczy w płatności i które regulowane są bezpośrednio w miejscu świadczenia usługi hotelowej lub
  2. Rezerwacje Opłacone elektronicznym instrumentem płatniczym bezpośrednio na rzecz Dostawcy
wystawia Dostawca w momencie wymeldowania z miejsca Pobytu na żądanie Podróżnego.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.
Wystawione przez Operatora faktury elektroniczne przesyłane będą w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji.
 1. W przypadku niewskazania osobnych danych do wystawienia faktury VAT przez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru opcji w procesie składania Zamówienia faktura VAT zostanie wystawiona na dane płatnika wskazanego w Zamówieniu. Formularz umożliwiający wpisanie danych płatnika i pole wyboru opcji umożliwiające wpisanie osobnych danych nabywcy – odbiorcy na dokumencie faktury VAT, są dostępne w ostatnim kroku procesu składnia Zamówienia w sekcji „Dane płatnika”.

   

Polityka plików cookie

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez My Way by Rainbow Tours Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270.    
 

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza My Way by Rainbow Tours sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000261006, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7251927175, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie myway.r.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.  
   

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.        
   

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  1. Konfiguracji serwisu
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
   • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
   • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
  2. Konfiguracji serwisu
   • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
   • poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  4. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
   • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
   • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  6. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
   • Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Sieć reklamowa Quartic [administrator cookies: Quartic Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie]
   • System reklamy Benhauer [administrator cookies: Benhauer Sp. Z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie]
   • Sieć reklamowa Criteo [administrator cookies: Crieto GmbH z siedzibą w Monachium]
  4. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
   • plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  5. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
     

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.